لطفا جهت دریافت آدرس و تلفن نمایندگی های مجاز و عاملیت های فروش بلندا با دفتر مرکزی شرکت تماس بگیرید.

 

تلفن دفتر مرکزی:

81 00 61 88 021